To book Sara, call now on 0161 678 7916

Sara

Age:
Hair:
Eye Colour:
Height:
Dress Size:
Figure:

  Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun
Day xxxxxxx
Night xxxxxxx

Services: